Vår digitaliseringsstrategi baserer seg på regjeringen og KS sitt strategidokument: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/

Vedtatt av kommunedirektørene i Fosenregionen den 26. juni 2020

Emil Raaen

Ørland kommune

Vigdis Bolås

Indre Fosen kommune

Per Johansen

Åfjord kommune

Roar Leirset

Osen kommune

«Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet. Hensikten med strategien er å understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet. Digital transformasjon betyr å endre de grunnleggende måtene virksomhetene løser oppgavene på ved hjelp av teknologi. Det ­innebærer at virksomhetene gjennomgår radikale endringer med mål om bedre bruker­opplevelser og smartere og mer effektiv oppgaveløsning. En slik tilnærming kan føre til at organisasjonen må endres, ansvar flyttes, regelverket skrives om, eller prosesser designes på nytt. Dette handler like mye om endringsledelse, ­kompetanse- og organisasjonsutvikling, forvaltningspolitikk og forvaltningsutvikling som teknologi.»

Nikolai Astrup (H)

Kommunal- og moderniseringsminister

Gunn Marit Helgesen

Styreleder, KS

Det bygges nå en enhetlig digital offentlig sektor som vi er en del av

Vår strategi er å understøtte den pågående digitale transformasjonen i våre organisasjoner.

«Trangere økonomisk handlingsrom og økte forventninger fra brukerne krever at offentlig sektor jobber på nye måter. Samordning og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer må til for at offentlig sektor skal kunne ta ut gevinster ved bruk av ny teknologi.»

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=2

Visjon

Innbyggerne skal få tilpassede tjenester gjennom alle livshendelser.

Kilde: «Én digital offentlig sektor» – Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=3

Mål

 1. Vi skal implementere nasjonale felleskomponenter i det tempoet de blir tilgjengelig.
 2. Vi skal ha en-til-en relasjon med hver enkelt innbygger gjennom alle livets faser.
 3. Tjenestene skal finne innbyggerne, ikke motsatt.
 4. Ansatte kan utføre alt administrativt arbeid digitalt uavhengig av sted.
 5. Elever kan gjennomføre all undervisning digitalt uavhengig av sted.

Kompetanse

Kontinuerlig utvikling og læring skal være fundamentet i vår arbeidskultur.

«Digital kompetanse blir fremover en kritisk faktor for offentlige virksomheters evne til digital transformasjon og uthenting av gevinster fra digitalisering.»

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=9

«Strategisk Digital Transformasjonsprosess»

Kilde: «Finn.no: En metode for disiplinert strategisk eksperimentering»

https://www.magma.no/finn-no-en-metode-for-disiplinert-strategisk-eksperimentering

Digitaliseringsdirektoratet: «Porteføljen er samlingen av alle besluttede og pågående prosjekter og programmer som skal sikre at virksomheten oppnår sine strategiske mål.»

Porteføljestyring | Digitaliseringsdirektoratet
www.digdir.no
Porteføljestyring dreier seg om å identifisere, prioritere og iverksette virksomhetens prosjekter og programmer, samt følge opp leveransene.

Finn.no: En metode for disiplinert strategisk eksperimentering – Magma
www.magma.no
Karina Birkeland Lome satt i tanker i kantinen i DNBs hovedkvarter i Bjørvika. Hun var ny i jobben og hadde i oppgave å etablere en kultur for kontinuerlig digital innovasjon innenfor en organisasjon som hadde tatt mål av seg til å bli en teknologibe…

Styring

Kommunedirektørene eier den digitale transformasjonen og skal styre:

 1. Vurdere status og realisere gevinster.
 2. Sette mål.
 3. Prioritere mål og definere målepunkter.
 4. Overføre myndighet og ressurser til Gjennomføring av prioritert portefølje.
 5. Opprette egne porteføljemanagere

«For å skape en kultur for eksperimentering i hele organisasjonen ble snurren innført som arbeidsmetode i andre avdelinger enn teknologiutvikling, som i HR og regnskap. Man innførte målinger av hva som ble gjort, og diskusjoner som minnet om gjennomganger, slik utviklerne gjorde det.»

Finn.no: En metode for disiplinert strategisk eksperimentering –
Karina Birkeland Lome – Senior Vice President Head of Accelerate Innovation i DNB

Gjennomføring

Organisasjonene skal sammen med Fosen IKT realisere målene: 

 1. Finne innsikter og ideer om hvordan målene skal oppnås. 
 2. Prioritere ideer
  1. Lage hypoteser 
  2. Teste 
  3. Lære 
 3. Lage tiltak 
 4. Gjennomføre 
 5. Sjekke resultat i forhold til definerte målepunkter. 
 6. Levere resultat til Styring for gevinstrealisering og vurdering av status.

«Mye kulturarbeid gikk ut på å mobilisere ansatte og fagmiljøer rundt problemer, ikke ideer. I stedet for å krangle om hvilken idé man skulle velge, tok man tre til fem ideer, valgte den man likte best (ut fra effekt i retning av målet, ikke hva som var kulest), deretter testet man den ut (for eksempel ved å snakke med ti kunder) for å få noen tidlige tegn på om de ville klare å implementere, og om det faktisk ville ha effekt. Man måtte tørre å faktisk teste, og ikke bruke for lang tid på å teste ideen – og dette krevde stor takhøyde for feil. En indikasjon var historier om ansatte som fortalte at de etter noen måneder på jobben hadde fått hele Finn.no til å bukke under – og fortsatt hadde jobb.»

Finn.no: En metode for disiplinert strategisk eksperimentering –
Karina Birkeland Lome – Senior Vice President Head of Accelerate Innovation i DNB

“Gjør andre god. Med kvalitet.”

 1. Være en pådriver i Fosen-kommunenes digitale transformasjon.
 2. Bidra til at organisasjonene blir i stand til å realisere «den enhetlige digitale offentlige sektoren».
 3. Ha kunnskap innenfor de til enhver tid relevante kompetanseområder eller knytte nære bånd med eksterne aktører med relevant kompetanse.

Oversikt over sentrale felleskomponenter og fellesløsninger til bruk for kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=6

Referanser til nasjonale strategier og styringsdokumenter