Forvaltningsloven

Lenker:

Lovens formål:

 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Regler for forvaltning av felleskapets verdier og ressurser
 • Gir forvaltninga evne til å fatte avgjørelser
 • Saksbehandlingsregler
 • Rettsikkerhetsgaranti for innbyggerne

Grunnbegreper:

§ 2

 • Vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer.
 • Enkeltvedtak: vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer
 • Forskrift: vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til ett ubestemt antall/krets av personer.

Enkeltvedtak

 • Den som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder
 • Er det problematisk at parten får tilgang til dokumenter i saken
 • Foreldre og verger er automatisk part i saker fram til barn er 18år (16 år i helsesaker)

Partsbegrepet

 • Den som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder
 • Er det problematisk at parten får tilgang til dokumenter i saken
 • -Foreldre og verger er automatisk part i saker fram til barn er 18år (16 år i helsesaker)

Habilitetsreglene i forvaltningsloven

 • Paragraf § 6 i fvl
 • Anbefaler veileder fra KRD på dette
 • Forventninger om objektivitet
 • Reglene gjelder: offentlige tjenestemenn, folkevalgte og alle som «utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan». En vid definisjon som fanger opp for eksempel konsulenter, selskaper og organisasjoner.

Automatisk inhabil

 • Selv part i saken
 • I slekt eller svogerskap med en part i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
 • Oppadstigende: foreldre, besteforeldre osv
 • Søsken innbefatter halvsøsken, ikke ste-søsken
 • Ikke automatisk inhabil med , fetter/kusine, onkler/tanter eller nieser/nevøer
 • Er eller har vært gift med, eller er forlovet med eller fosterfar/mor/barn til en en part.
 • Ikke automatisk inhabil med samboerskap, men her vil man være «relativ inhabil,

Relativ inhabil

 • Likeså er han inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til.
 • Samboer eksempel på «særegne forhold»
 • Er du for god venn til parten til å repr. det offentlige?

Avledet inhabil

§ 6 tredje ledd:

 • Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme organ.
 • Direkte skal ikke tolkes bokstavelig, så lenge man er underordnet kan det være flere trinn.
 • EKS: Inhabil enhetsleder – hele enhet inhabil – må da avgjøres av overordnet til enhetsleder
 • Om rådmannen er inhabil, kan saken avgjøres av kommunestyret

Avgjørelse av habilitet

 • Offentlig tjenestemann avgjør selv om han er inhabil
 • Folkevalgte kan ikke avgjøre dette selv, dette skal avgjøres av for eksempel kommunestyret.

Saksbehandlingstid

 • §11a
 • Forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold
 • Foreløpig svar skal gis om det vil ta uforholdsmessig lang tid. Foreløpig svar skal gjøre rede for «forsinkelse» og angi når svar kan ventes.
 • I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

Nedtegning av opplysninger

 • §11d
 • Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part gitt nye opplysninger i saken, skal tjenestemann så langt det lar seg gjøre protokollere/ registrere disse opplysningene.
 • Dette betyr at saksbehandler har en plikt til å registrere slike type opplysninger i ePhorte. Dette gjøres ved å registrere opplysningen(e) i ett internt notat X.

Taushetsplikt

 • Hovedbestemmelse om taushetsplikt i forvaltningslovens §13.
 • Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

1. noens personlige forhold

2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Taushetsplikt gjelder også etter man har avsluttet tjeneste eller arbeid.

Noens personlige forhold:

 • helseopplysninger
 • økonomi
 • vandel
 • seksuell legning
 • Familieforhold
 • Tro, livssyn, politisk
 • Klientforhold
 • Manglende utdanning

– informasjon som knytter seg til en bestemt person, gjerne på en måte som karakteriserer vedkommende eller berører vedkommendes identitet, og som man vanligvis ønsker å holde for seg selv.

KAP 4 – Saksforberedelse ved enkeltvedtak

 • skal varsles før vedtak og gis mulighet til å uttale seg innen angitt frist.

Kontradiksjon = motmæle – rettsikkerhetsprinsipp

 • Merk: «skriftlig» betyr ikke at det skal sendes fysisk brev, «digitalt førstevalg» osv

Saksforberedelse ved enkeltvedtak – utrednings og informasjonsplikt

 • «forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.»
 • Så godt som mulig = skjønn
 • Forvaltningen må sørge for at de selv og parten(e) kjenner saken så godt at den kan bli avgjort på forsvarlig vis. Dette til forskjell fra for eksempel sivile rettsaker, hvor partene selv har ansvar for sakens opplysning.
 • Upartisk!