Kategorier for emnesaker

Sakskategorier for emnesaker

Dokumentsenteret skal alltid sette på en kategori på alle emnesaker som opprettes. Likedan vil dokumentsenteret påføre disse på saker som opprettes av saksbehandlerne. Dette gjøres for å forenkle søk for ettertiden. Det påføres i tillegg kommunenummer for skille vår kommune fra de andre kommunene i ePhorte-basen. Selv om det er dokumentsenteret som setter på disse kategoriene til vanlig, er det selvfølgelig greit at saksbehandlerne påfører disse selv når de oppretter saker.

(Kategoriene følger i stor grad arkivnøkkelen som brukes i alle kommuner (K-Kodene)

Organisasjon og administrasjon

 • 1624 Valg og folkeavstemmning (stortingsvalg, kommunevalg osv)
 • 1624 Organisasjon (org.utvikling, ledelse og pers.utvikling, adm.struktur, organer osv.)
 • 1624 Styre råd utvalg (eldreråd, ungdomsråd, diverse utvalg osv)
 • 1624 Saksbehandling (innsyn, offentlighet, taushetsplikt, delegering av myndighet, partsrett, konsulentbistand)
 • 1624 Rutiner (alle type rutiner)
 • 1624 Reglement (alle typer reglement)
 • 1624 Avtaler (avtaler kontrakter som fysisk lagres i avtalearkiv)
 • 1624 Møteprotokoller (protokoller fra utvalgene i kommunen)
 • 1624 Interne fellestjenester (info/servicetjeneste, kopi/skann/trykk/bud)
 • 1624 Informasjonssystemer (datasystemer, fagsystemer osv)
 • 1624 Arkiv ( arkivsystemer og annet relatert til arkivtjenesten)
 • 1624 Høring (alle typer høringer i kommunen)
 • 1624 Forhold utad (internasjonale forhold, foreninger/lag/organisasjoner, vennskapsbyer, gaver, priser osv)
 • 1624 Folkevalgte (lønn, godtgjøring, pensjon, opplæring)
 • 1624 Kontrollutvalg
 • 1624 Interpellasjon

Plan og budsjett

 • 1624 Fylkeskommunale planer (regionale planer)
 • 1624 Interkommunalt samarbeid
 • 1624 Kommunale planer (kommuneplan, kommunedelplan, lokalplan, handlingsprogram, økonomiplan, virksomhetsplan)
 • 1624 Budsjett (årsbudsjett,budsjettendring osv.)

Regnskap, finansforvaltning og økonomi

 • 1624 Regnskap og revisjon
 • 1624 Tilskudd (tilskudd til og fra organet)
 • 1624 Anbud (offentlige anskaffelser)
 • 1624 Utgifter (refusjon, avgifter osv)
 • 1624 Inntekter (avgifter, skatteinntekter, refusjoner inn osv)
 • 1624 Økonomiforvaltning (legater, fond osv)
 • 1624 Finansforvaltning (inn og utlån, verdipapirer, aksjer, garantier, pant osv)
 • 1624 Forsikringer
 • 1624 Skjønnsmidler (statlige oveføringer)
 • 1624 Innfordring (innkreving og oppfølging av kommunale kundefordringer)
 • 1624 Tvangssalg (salg av panteobjekt etter krav)
 • 1624 KOSTRA (saker relatert til Kommune-Stat-Rapportering)
 • 1624 Startlån
 • 1624 Kommunale avgifter
 • 1624 Eiendomsskatt

Personalforvaltning (ikke personalmapper)

 • 1624 Ansettelse (ansettelsessaker,faste/vikar osv)
 • 1624 Kompetanseutvikling (videreutdanning, praksis, utveksling, veiledning)
 • 1624 Arbeidsmiljø (HMS, helsetiltak, vernetiltak, AKAN, skademelding osv)
 • 1624 Fravær permisjon ferie (fødsel/omsorgspermisjon, verneplikt, velferd)
 • 1624 Lønnsforhandling
 • 1624 Pensjonsordninger (AFP, uføre, etterlattepensjon osv)
 • 1624 Lærling (lærebedrift, fagprøve osv)
 • 1624 Turnus
 • 1624 Arbeidsmarked( veiledning, tiltak, omskolering)

Personalsaker/mapper

Sakene navngis litt annerledes enn emnesakene: 1624 Ola Nordmann – ansettelsesforhold

 • 1624 XXXXXX – ansettelsesforhold (arbeidsavtaler, vitnemål, attestester, oppsigelse, sluttintervju)
 • 1624 XXXXXX – kompetanse (etterutdanning, kurs osv)
 • 1624 XXXXXX – oppfølging (arbeidsmiljø, HMS, oppfølging av sykmeldte, akan, terminalbriller osv)
 • 1624 XXXXXX – fravær permisjon ferie (permisjonssøknader (ikke «småpermisjoner))
 • 1624 XXXXXX – lønn (forhandlinger, endring av lønn, ansennitetosv)
 • 1624 XXXXXX – pensjon (pensjonsordninger, søknader/svar, osv)
 • 1624 XXXXXX – personalsak (disiplinærsaker, suspensjon, advarsler) * 1624 XXXXXX – nedbemanning (korrespondanse ifb. nedbemanninger)

Eiendoms og materiallforvaltning

 • 1624 Eiendomsforvaltning (arealer- grunneiendommer, adm.bygg, boligbygg, leiligheter osv)
 • 1624 Inventar (bord, stoler, skap, belysning, teknisk inventar, sektorinventar)
 • 1624 Data og kontorteknikk (pc`er, kopiering, postbehandling, telefon osv)
 • 1624 Transportmateriell (kommunale biler og kjøretøy)
 • 1624 Forbruksmateriell (kontorrekv., matvarer, sanitær, byggmateriell )
 • 1624 Kommunale Boliger (husk u.off om det gjelder boliger knyttet til sosiale boligtiltak)
 • 1624 Branntilsyn (på kommunale bygg)
 • 1624 HMS tilsyn (på kommunale bygg)
 • 1624 Skademelding (på kommunale bygg)

Opplæring (emnesaker)

 • 1624 Barnehage (kontakt med foresatte, pedagogisk arbeid, tiltak), denne brukes også på objektrettede saker siden vi ikke trenger så mange underkategorier som i elevmappene.
 • 1624 Grunnskole (pedagogiske tilbud, SFO, leirskole, alt. opplæring osv)
 • 1624 Voksenopplæring

Elevsaker

Navngis litt annerledes enn emnesakene: 1624 Ola Nordmann – elevforhold

 • 1624 XXXX – elevforhold (orden/trivsel, fravær, mobbing, opplæringslovens § 9a, disiplinær/utvisning, bekymringsmelding)
 • 1624 XXXX – spesialundervisning (sakkyndige vurderinger, ppt – tjeneste, refusjonskrav)
 • 1624 XXXX – permisjon (søknader om fri, permisjon)
 • 1624 XXXX – språkopplæring (norskopplæring, morsmålundervisning)
 • 1624 XXXX – elevadministrasjon (flytting, skolebytte, karakterklager,skyssordning)

Kultur og fritid

 • 1624 Barne og ungdomsaktiviter (fritid/ferie/helge – aktiviteter, forebyggende barne/ungdomsarbeid)
 • 1624 Idrett
 • 1624 Friluftsliv
 • 1624 Musikk/dans/teater/kino (velg den som passer)
 • 1624 Kunst (billedkunst, håndverk, byggeskikk, skulptur, litteratur)
 • 1624 Kulturvern (museer, samlinger, kulturminner, fredning, restaurering)
 • 1624 Bibliotek (bibliotek og filialtjeneste, mediatek osv)
 • 1624 Ideologi (trossamfunn, kirkelig virksomhet)
 • 1624 Spillemidler (tilskudd til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv)
 • 1624 Kommunale kulturtilskudd (andre tilskudd til kulturområdet)
 • 1624 Kulturskolen (generelle saker,opptak/utmelding)

Sosial og omsorgstjenester

 • 1624 Allmenne hjelpeordninger (transport, tolk,krisetelefon, støttekontakt,diakoni, sosiale boligtiltak)
 • 1624 Hjemmebaserte tjenester (BPA, trygghetsalarm, matdistribusjon, tøyvask)
 • 1624 Flyktning asyl (mottak, gjenforening, hjemsending, kirkeasyl )
 • 1624 Barn og ungdom (fosterhjem, barnefordeling, verge, adopsjon,utekontakt)
 • 1624 Rusmiddel (rusmidler, rusmiljøer, misbrukere, hjelpetiltak)
 • 1624 Familie og samliv (samboerforhold, ekteskap, separasjon, rådgivning, forsørgere)
 • 1624 Beboer (enkeltsaker rettet mot beboere på institusjon, sykehjem osv)
 • 1624 Bostøtte
 • 1624 Trygdebolig
 • 1624 Sosialhjelp
 • 1624 Somatiske institusjoner
 • 1624 Psykiatriske institusjoner
 • 1624 Barnevern

Helsetjenester

 • 1624 Forebyggende helse (helsestasjon, skolehelse, helsesøster, masseundersøkelse, smittevern, vaksinasjon)
 • 1624 Kurativ helse (legetjeneste, turnuskandidater, jordmor,fysio og ergoterapi, alt. behandling)
 • 1624 Psykisk helse (barne og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri)
 • 1624 Samhandlingsreformen (saker relatert til samhandlingsreformen)
 • 1624 Miljørettet helsevern ( kontroll av næringsmiddel, kjøtt/fisk, produksjon/salgsteder, skadedyr, inneklima, drikkevann/badevann/bassengvann)

Natur og ressursforvaltning

 • 1624 Naturvern (friluftsområder, områdevern osv)
 • 1624 Miljøvern (miljøtiltak, forurensning- kilder, støy osv)
 • 1624 Viltforvaltning (vilttiltak, jegerprøve, hunder, småvilt, hjortevilt, rovvilt osv)
 • 1624 Naturressursforvaltning (berggrunn, olje, gass, stein/jord/sand, kvikkleire)
 • 1624 Fiskeforvaltning (regulering, tiltak, fiskesykdommer, fiskemetoder)
 • 1624 Vannforvaltning (planer, vannregioner/områder, kartlegging)

Arealdisponering og bolig

 • 1624 Reguleringsplan
 • 1624 Kartgrunnlag (geodetisk grunnlag, flyfoto, kart, situasjonskart)
 • 1624 Oppmåling (arealoverdragelse, oppmålingsforretning, grenser, matrikkel)
 • 1624 Jordskifte
 • 1624 Boligsaker (boligbygging, boligorganisasjoner osv)
 • 1624 Kommunale boliger
 • 1624 Omsorgsbolig
 • 1624 Kommunale tomter
 • 1624 Utbygging

Vann, avløp, renovasjon og brann

 • 1624 Vannforsyning (vannkilde, vannverk, grunnvann, høydebasseng, rensestasjon osv.)
 • 1624 Vannledningsnett (hovedvannledning, stikkledning, trykk, lekkasje)
 • 1624 Vannprøver (prebio osv)
 • 1624 Renseanlegg
 • 1624 Avløp (avløpsledninger, dypvannsutslipp, bekkeinntak, oversvømmelse osv)
 • 1624 Renovasjon (kildesortering, innsamling/transport avfall, privet, septiktank, sanitær)
 • 1624 Brannforebygging (øvelser, brannberedskap, varsling, bål, fyrverkeri, lagring)
 • 1624 Branntilsyn
 • 1624 Feiertjenester
 • 1624 Vannforvaltning

Samferdsel og kommunikasjon

 • 1624 Veitransport (person og godstransport, i og utenfor rute)
 • 1624 Sjøtransport (ferge, hurtigbåt, sjøtransport osv)
 • 1624 Lufttransport (fly, helikopter osv)
 • 1624 Ferdsel utmark (søknader om snøskuterkjøring osv)
 • 1624 Post og telekommunikasjon (posttjeneste, kommunikasjonstj., radio, fjernsyn, mobildekning osv)
 • 1624 Havneanlegg (småbåthavner, kaier, brygger osv)
 • 1624 Fylkesveier
 • 1624 Kommunale veier
 • 1624 Private veier
 • 1624 Veianlegg (bruer, tunneler, bomstasjoner, holdeplasser osv)
 • 1624 Parkering
 • 1624 Trafikksikkerhet (TSU, skilting, oppmerking osv)
 • 1624 Belysning (gatelys, lysløype osv)

Energiproduksjon

 • 1624 Vannkraft (vassdragsutbygging og – regulering osv)
 • 1624 Varmeverk
 • 1624 Andre energiformer (bioenergi, sol, vind, bølge, olje, gass, kjernekraft osv)
 • 1624 Vindkraft

Landbruk

 • 1624 Produksjonstilskudd
 • 1624 Miljøtilskudd
 • 1624 RMP (regionalt miljøprogram)
 • 1624 BU midler (bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon Norge og fylkesmann)
 • 1624 SMIL midler (Spesielle miljøtiltak i jordbruket)
 • 1624 Avløsertilskudd
 • 1624 Jord og plantekultur (driftsmetoder, jordprøver, gjødsel,såing,planter)
 • 1624 Dyrehold (avl, husdyr,foring,bier,pelsdyr,oppdrett,husdyr)
 • 1624 Veterinær (dyresykdommer,dyrevern,avlivning,inseminering innførsel/utførsel)
 • 1624 Konsesjon (konsesjonssøknader etter konsesjonsloven)
 • 1624 Landbruksplan (føringer og retningslinjer for hvordan landbruksforvaltningen skal håndtere saker som vedrører landbruket)
 • 1624 Skog (skogkultur,skosgskader,frø/plante,avvirkning,skogsveier,skogfond)
 • 1624 Samdrift
 • 1624 Beite (beitelag osv)
 • 1624 Erstatning landbruk

Næringsliv og produksjon

 • 1624 Næringsutvikling
 • 1624 Industri (næringsmiddel, tekstil, tre, kjemi, metall og verksted)
 • 1624 Fiske fangst havbruk (hav og kystfiske, ferskvannfisk,oppdrett fisk/skalldyr)
 • 1624 Bygg og anlegg
 • 1624 Turisme
 • 1624 Varehandel
 • 1624 Bank og forsikring
 • 1624 Salgs og skjenkebevilling

Spesielle samfunnsoppgaver

 • 1624 Forsvar (Sivil beredskap, heimevern, land/sjø/luftforsvar, skyttervesen)
 • 1624 Beredskap (sikkerhetstjeneste, varsling, evakuering, innkvartering, forsyning, beredskapstiltakk, redningstjeneste)
 • 1624 Politi og toll (lensmann, fiskeri og viltoppsyntjeneste, tolltjeneste, biltilsyn)
 • 1624 Rettsoppgaver (domstoler, forlik/konfliktråd, overformynderi osv)