Opprette elevsaker

Kategorier elevsaker

På skolene er det fortsatt fysiske elevmapper. Dette gjøres fordi lærerne ikke har tilgang i ePhorte, og de trenger å se i elevmappene. Dette betyr ikke at ePhorte ikke skal brukes som elevarkiv. Alle dokumenter som finnes fysisk i elevmappene SKAL også registreres i ePhorte. Skolen avgjør selv om elektroniske dokumenter som er produsert i ePhorte, skal printes ut og legges i fysiske mapper. Dette beror på om lærerne trenger å se disse dokumentene.

I ePhorte kan en elev ha opptil 5 saker. Disse er:

1624 ***** – elevadministrasjon

 • vedtak om skoleplass
 • bytte av fag (fremmedspråk)
 • vedtak fritak fra oblig. undervisning
 • melding om fritak fra aktiviteter i hht til religiøs overbevisning
 • innmeldingsskjema
 • skyssordning
 • flytting
 • skolebytte og fritt skolevalg
 • karakterklager

1624 ***** – elevforhold

 • opplæringslovens §9A (bla.mobbesaker)
 • disiplinære forhold/utvisning
 • meldinger til og fra barnevern

1624 ***** – spesialundervisning

 • vedtak tildeling av spesialundervisning (§ 5-1)
 • møtereferater fra tverrfaglige team, ansvarsgruppemøter
 • tilmelding til PPT
 • sakkyndig vurdering og tilråding fra PPT
 • Kartlegging – rapport fra PPT
 • refusjonskrav ifb med spesialundervisning
 • IOP`er
 • Årsrapport IOP
 • IP (Individuell plan)
 • TOP (Tilpassede opplæringsplaner)
 • UIP (Individuell undervisningsplan)
 • IAP (Individuell arbeidsplan
 • Rapport om avgitte rammetimer (spes.ped. timer som ikke er gjennomført)

1624 ***** – permisjon

 • fravær/permisjoner etter opplæringslovens § 2-11

1624 ***** – språkopplæring

 • norskopplæring
 • morsmålsundervisning

Opprette elevsaker

Følg vanlig oppskrift for opprettelse av sak.

La saksstatus stå som reservert

KKode-klassering blir påført av doksenter.

Påse at følgende felt er fylt ut før du trykker lagre.

opprette_elevsak

 • Skjerm alltid navn og klassering fødselsnummer
 • Husk også å sette på riktig tilgangskode

opprette_elevsak2

Start å skrive dokumenter i sak.

eller

Registrer/legg inn dokument som ikke er produsert i ePhorte