Elektronisk elevaarkiv

Foreløpig rutine for elektronisk elevarkiv

Definisjoner

Arkivdel – en definert del av et arkiv ordnet etter ett og samme prinsipp.

Objekt – fysiske eller logiske enheter som arkivmateriale kan omhandle, og som materialet dermed kan ordnes etter, f.eks. personer, eiendommer, gjenstander, administrative enheter osv.

Elevsak – et sammenhengende, administrativt begivenhetsforløp som oppstår på grunn av en henvendelse utenfra, eller på initiativ fra virksomhetene selv. Saksdokumentene knyttes sammen gjennom et felles saksnummer. Et objekt i elevarkivet vil kunne bestå av flere ulike saker som knyttes til objektet gjennom felles objektkode (primært ordningsprinsipp).

Elevsaker

For å kunne dokumentere den enkelte elevs rettigheter, hvilke tiltak som er blitt gjennomført og i ettertid kunne gi innsyn, samt etterprøve de vedtak som er gjort skal det opprettes elevsak på den enkelte elev.

I sak/- arkivsystemet opprettes det en arkivdel for elevsaker. Elevene opprettes som objekter i arkivdelen ved behov.

Objektene i arkivdelen ordnes etter fødselsnummer med navn. Ordningsprinsippet er fødselsnummer, beskrivelse på objektet er navnet.

I arkivdelen på det enkelte objekt skal alle arkivverdige dokumenter som gjelder den enkelte elev arkiveres. Innenfor det enkelte objekt opprettes saker etter behov. Saksbegrepet har her samme betydning som i kommunens generelle arkivordning. Saker av generell art, saker som gjelder skolen som sådan og saker som gjelder grupper av elever (f.eks. klasser) arkiveres i saksarkivet.

Vi operere med 6 kategorier innenfor elevsaken. Det vil si at en elev kan ha opptil 6 aktive saker. Elevsaker er aktive (status: under behandling) helt til de er ferdige med grunnskolen. Saker må derfor ferdigstilles på avgangskullene en gang i året.

Nedenfor følger kategoriene som skal brukes. Under listes det opp hvilke type dokumenter som skal legges inn under de forskjellige sakskategoriene:

Elevforhold

 • orden/trivsel
 • fravær
 • mobbing
 • disiplinær/utvisning
 • Bekymringsmelding (til feks barnevern)
 • Notater fra rådgiver/kontaktlærer, dersom denne dokumentasjonen har, eller kan få betydning for elevens skolegang

Spesialundervisning

 • Sakkyndig vurdering
 • Enkeltvedtak
 • IOP
 • Halvårsrapport
 • Evaluering
 • Henvisninger
 • Kartlegginger
 • Klager
 • Referater fra samarbeidsmøter, tverrfaglige møter, møter med foresatte og ansvarsgruppemøter
 • Utredninger fra spesialister
 • Notater fra rådgiver/kontaktlærer, dersom denne dokumentasjonen har, eller kan få betydning for elevens skolegang

Permisjon

 • søknader om fri og permisjon

Språkopplæring

 • norskopplæring
 • morsmålsundervisning

Elevadministrasjon

 • flytting
 • skolebytte
 • karakterklager
 • skoleskyss
 • Utsatt/fremskyndet skolestart
 • Overgang fra barnehage til skole
 • Skolegang på annen skole enn hjemsteds skole/kommune
 • Overføring av opplysninger til ny skole utenfor kommunen
 • Tilrettelegging ved eksamen/tentamen

Administrative saker

Saker av generell art, saker som gjelder skolen som sådan og saker som gjelder grupper av elever (f.eks. klasser) arkiveres i saksarkivet som emnesaker. Dette kan feks være:

 • Innmelding av 1.klasse
 • Generelle saker angående skoleskyss
 • Leirskole
 • Refusjonskrav for elever hjemmehørende i andre kommuner
 • Mottate refusjonskrav på elev hjemmehørende i egen kommune
 • Ressurskartlegging av spesialundervisning

Tilganger

Det er kun ansatte med tjenestelig behov som gis tilgang til elevsakene. Lærere gis tilgang etter behov. Tilgangsbegrensing mellom skolene styres ved hjelp av «administrativ enhet» i ePhorte. Innenfor skolen skal følgende ansatte ha generell tilgang:

 • Rektor
 • merkantile/skolekonsulent
 • Inspektører
 • Rådgivere
 • Spes.ped lærere

Innsyn

Krav om innsyn i en elevsak behandles etter reglene om partsinnsyn i forvaltningslovens §§ 18-20, og etter innsynsbestemmelsene i personopplysningslovens § 18. Eleven har som hovedregel rett til innsyn i sin elevsak, det samme gjelder foresatte. Ved vurdering av innsyn bør virksomheten motta skriftlig henvendelse fra elev/foresatte/fullmektig. Innsyn bør skje i oppbevarende virksomhets lokaler. Virksomheten kan på forhånd oversende saksliste hvor innsynsbegjærer kan krysse av for hvilke saker det ønsker innsyn i.